Zadzwoń

+48 502 371 288

O nas

Cele statutowe fundacji

1

rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania

2

wyrównywanie szans edukacyjnych oraz sportowych dzieci i młodzieży

3

upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu

4

walka z chorobami cywilizacyjnymi i profilaktyka prozdrowotna

5

wspieranie działalności dobroczynnej,

6

wspieranie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury,

7

przeciwdziałanie patologiom społecznym,

8

wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego,

9

wspieranie działań na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, upowszechnianie kultury, sztuki i dyscyplin sportowych,

10

rozwój wolontariatu w sporcie i kulturze

11

pomoc i integracja dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych.

Fundacja realizuje swoje cele podejmując następujące działania:

1

Organizuje warsztaty i szkolenia kulturalne i sportowe otaczając opieką uczestników oraz stwarza godne warunki wszechstronnego rozwoju psychofizycznego uczestników,

2

Dąży do zapewnienia wysokiego poziomu moralnego uczestników i działaczy.

3

Organizuje obozy, wyjazdy, kolonie , zawody i imprezy kulturalne i sportowe oraz uczestniczy w państwowym i wewnątrz-organizacyjnym systemie zawodów sportowych.

4

Propaguje rozwój kultury fizycznej oraz masowe formy rekreacji przez aktywne uczestnictwo w realizacji programów środowiskowych, gminnych, wojewódzkich i krajowych.

5

Organizuje szkolenia oraz obozy dla uczestników, instruktorów oraz działaczy.

6

Zarządza obiektami, urządzeniami i sprzętem sportowym dbając o ich eksploatację, rozbudowę, modernizację i konserwację.

7

Współdziała w zakresie rozwoju różnych form sportu i rekreacji z właściwymi instytucjami i organizacjami.

8

Organizuje opiekę medyczną, psychologiczną, zabiegi medyczne, zabiegi rehabilitacyjne dla zawodników i trenerów.

9

Prowadzi działania na rzecz profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym.

10

Organizuje szkolenia i warsztaty w oparciu o idee psychologii sportu pozytywnego.