Bałtycka Fundacja Przestrzeń

Cele statutowe fundacji:

 1. rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania
 2. wyrównywanie szans edukacyjnych oraz sportowych dzieci i młodzieży
 3. upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu
 4. walka z chorobami cywilizacyjnymi i profilaktyka prozdrowotna
 5. wspieranie działalności dobroczynnej,
 6. wspieranie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury,
 7. przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 8. wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 9. wspieranie działań na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, upowszechnianie kultury, sztuki i dyscyplin sportowych,
 10. rozwój wolontariatu w sporcie i kulturze
 11. pomoc i integracja dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych.

Fundacja realizuje swoje cele podejmując następujące działania:

 1. Organizuje warsztaty i szkolenia kulturalne i sportowe otaczając opieką uczestników oraz stwarza godne warunki wszechstronnego rozwoju psychofizycznego uczestników,
 2. Dąży do zapewnienia wysokiego poziomu moralnego uczestników i działaczy.
 3. Organizuje obozy, wyjazdy, kolonie , zawody i imprezy kulturalne i sportowe oraz uczestniczy w państwowym i wewnątrz-organizacyjnym systemie zawodów sportowych.
 4. Propaguje rozwój kultury fizycznej oraz masowe formy rekreacji przez aktywne uczestnictwo w realizacji programów środowiskowych, gminnych, wojewódzkich i krajowych.
 5. Organizuje szkolenia oraz obozy dla uczestników, instruktorów oraz działaczy.
 6. Zarządza obiektami, urządzeniami i sprzętem sportowym dbając o ich eksploatację, rozbudowę, modernizację i konserwację.
 7. Współdziała w zakresie rozwoju różnych form sportu i rekreacji z właściwymi instytucjami i organizacjami.
 8. Organizuje opiekę medyczną, psychologiczną, zabiegi medyczne, zabiegi rehabilitacyjne dla zawodników i trenerów.
 9. Prowadzi działania na rzecz profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym.
 10. Organizuje szkolenia i warsztaty w oparciu o idee psychologii sportu pozytywnego.