Zadzwoń

+48 502 371 288

Procedury opracowano na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji i Nauki dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci   i młodzieży w 2021 roku ( maj 2021r.)

 

I    Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka  
 1. Dziecko przyprowadzane i odbierane z półkolonii może być wyłącznie przez rodzica/ prawnego opiekuna. W sytuacji konieczności powierzenia (przyprowadzenia    i odbioru przez osoby trzecie) rodzic pisemnie upoważnia w/w osobę.
 2. Rodzice oraz osoby trzecie nie wchodzą na teren placówki Muzeum.
 3. Rodzice/ opiekunowie prawni mogą przyprowadzać dzieci na półkolonie od godz. 9.00 pod wejście na wystawę główną i odebrać o godz. 15.00 w tego samego miejsca.

Od godz. 9.00 do godz. 15.00 dzieci są pod opieką wychowawców grup.                             

 • W zajęciach półkolonii mogą brać udział tylko dzieci zdrowe, bez objawów  infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Rodzic/prawny opiekun , którego  dziecko choruje na chorobę przewlekłą, zwiększającą ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 ma obowiązek poinformować szkołę  o tym fakcie, na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku( w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku).  

5a .W przypadku występowania u dziecka chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań  zdrowotnych  do udziału  w półkolonii .

 • Dzieci z objawami chorobowymi np. katar, kaszel, gorączka nie należy przyprowadzać na zajęcia.
 • W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dziecko jest chore i może zarażać innych kierownik półkolonii  ma prawo nie wpuścić go do placówki, a rodzica poprosić  o zabranie dziecka do domu i skontaktowanie się z lekarzem
 • Przyprowadzanie i odbieranie dzieci odbywa się wyłącznie przez zdrowych  rodziców/  prawnych opiekunów, którzy  nie mają objawów infekcji, choroby zakaźnej, nie podlegają  obowiązkowej kwarantannie lub izolacji .
 • Rodzic/ prawny opiekun nie może  przyprowadzać dziecka, które zamieszkiwało             z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych i miało kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przez rozpoczęciem wypoczynku,                         co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów             ( karta kwalifikacyjna).
 • Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci, które są przygotowane do stosowania się do wytycznych   i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem obowiązujących w tym zakresie przepisów i zasad higieny.

Rodzice/  prawni opiekunowie mają obowiązek zaopatrzenia dziecka w maseczki do użycia podczas pobytu na półkoloniach. Podczas pobytu w szkole, przy wyjściach poza placówkę obowiązują zasady reżimu sanitarnego. .

 1.  Rodzice / opiekunowie prawni  przyprowadzający i odbierający dzieci z półkolonii zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący m.in. 1, 5 metra.
 2. Rodzice/ opiekunowie prawni uczestników półkolonii udostępniają wychowawcy grupy numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację ( w kartach kwalifikacyjnych).
 3. Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka              z półkolonii w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel,katar, duszności, biegunka, wymioty,wysypka itp.
II Zapewnienie bezpieczeństwa
 1. Liczba uczestników półkolonii przebywających w Muzuem II Wojny Światowej w Gdańsku  jest dostosowana    i zapewnia dystans społeczny podczas pobytu, w tym podczas prowadzenia zajęć .
 2. Dystans społeczny obowiązuje  także przy korzystaniu z pionu sanitarnego.
 3. Sale dydaktyczne Muzeum w czasie trwania półkolonii  poddawana jest dodatkowemu  sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników, itp.
 4. Organizator półkolonii   zapewnia środki higieniczne i dezynfekujące w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników wypoczynku.
 5.  Osoby  zatrudnione  podczas półkolonii są zaopatrzone  w indywidualne środki ochrony osobistej. Organizator wypoczynku  na wypadek wystąpienia okoliczności zaostrzenia ryzyka zakażeń ma na wyposażeniu dodatkowe środki w postaci nieprzemakalnych fartuchów z długim rękawem, rękawiczek, i itp. .
 6. Organizator ma  zapewnić  stałą obecność lub  możliwości  natychmiastowej interwencji  pielęgniarki, ratownika medycznego, lub lekarza.
 7. Wszyscy  pracownicy  i uczestnicy półkolonii mają  zapewniony   dostęp do miejsc,  w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
 8.  Wychowawcy  oraz uczestnicy półkolonii zobowiązani są do  dokładnego mycia rąk wodą z mydłem (w szczególności przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety) lub dezynfekowania ich środkiem do dezynfekcji rąk (nie  stosuje się  środków do dezynfekcji w przypadku dzieci do 6. roku życia).
 9. Jeżeli kierownik wypoczynku otrzyma zalecenie od inspektora sanitarnego, należy wyznaczyć osobę do pomiaru temperatury uczestnikom oraz kadrze wypoczynku.
III Wyżywienie:
 1. Uczestnicy półkolonii korzystają z cateringu zewnętrznego z Restauracją Widokowa ulokowanej w Muzeum na podstawie umowy pomiędzy prezesem Fundacji Łukaszem Witkiem, a Agencją SKY Rafał Chromiński.
 2. Posiłki podawane są w Restauracji Widokowa zlokalizowanym na 4 piętrze Muzuem lub w części „Bistro”.
IV Realizacja programu:
 1. Program półkolonii jest  realizowany miejscu wypoczynku  i jego najbliższej okolicy zgodnie z nakazami i zakazami, wynikającymi z obowiązujących przepisów Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 2. Infrastruktura obiektu i sprzęt sportowy, zabawki  są  regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących.
 3. Przybory sportowe i programowe są  dokładnie czyszczone  i dezynfekowane.
 4. Sale do prowadzenia zajęć muszą są  regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane.
V. Higiena:
 1. Kadra i uczestnicy muszą regularnie myć ręce wodą z mydłem.
 2. Codzienne prace porządkowe wymagają dodatkowej dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników.
 3. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
 4. Prowadząc dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka do dezynfekcji.
VI. Kadra wypoczynku dzieci i młodzieży:
 1. Wszystkie osoby zapewniające realizacje programu wypoczynku (w tym wychowawcy, kadra kierownicza,  obsługa obiektu) muszą być zdrowe, bez objawów infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej oraz nie mogą podlegać obowiązkowej kwarantannie lub izolacji.
 2. Kierownik wypoczynku  przygotowuje  i zapoznaje  kadrę wypoczynku z procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.